KRONIKY OBCE LIBICE NAD DOUBRAVOU

Jako každá obec, i Libice vedla a nadále vede kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím, jak to říká zákon 132/2006 Sb. o kronikách.

KRONIKA (nová)

 • rok založení: 2007
 • uložena na úřadě městysu Libice nad Doubravou

KRONIKA (Brtek)

 • rok založení: 1958
 • založil: Alois Brtek – ředitel zdejší školy
 • končí rokem 2007
 • počet stran: 425
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě
Pamětní kniha divadelního spolku

PAMĚTNÍ KNIHA DIVADELNÍHO SPOLKU SPOLU SE ZÁPISY O ČINNOSTI OSVĚTOVÉ BESEDY 1955-1963

 • rok založení: 1955
 • založil: Alois Brtek – ředitel zdejší školy
 • končí rokem 1963
 • počet stran: 84 + 5 stran příloh, které kronika neobsahuje  
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě
Pamětní kniha obce (Tillmann)

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE LIBICE NAD DOUBRAVOU

 • rok založení: 1928
 • založil: Josef Tillmann – řídící učitel
 • končí rokem 1920
 • počet stran: 215
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě

GEDENKBUCH (farní kronika)

 • rok založení: 1857
 • končí rokem 1949
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě

MEMORABILIA BENEFICI LIBICENSIS (farní kronika)

 • rok založení: 1844
 • založil: Josef Preclík – zdejší farář
 • končí rokem 1855
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě

LIBER MEMORABILIUM (farní kronika)

 • rok založení: 1751
 • končí rokem 1837
 • uložena ve Státním okresním archivu v Havlíčkově Brodě

ŠKOLNÍ KRONIKY

 • KRONIKA (1989-1996)
 • ŠKOLNÍ KRONIKA (1940-1989)
 • PAMĚTI ŠKOLY V LIBICI N. D. (1927-1939)
 • PAMĚTNÍ KNIHA FARNÍ ŠKOLY V LIBICI (1858-1927)

Stanoviska k uvádění osobních údajů v kronikách

Zákon o kronikách obcí však nepředpokládá, že v kronice budou uváděny jakékoli soupisy místních občanů, které jsou zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 2 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny. Evidencí se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska…….Vzhledem k tomu, že povinnost získat souhlas subjektu údajů je vztažena pouze k žijícím osobám, není zařazení soupisů zemřelých osob do kroniky obce bez souhlasu blízkých osob zemřelých porušením obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Ani v případě zemřelých osob však nemohou být údaje získávány z evidence obyvatel nebo z matriky, protože to neumožňují příslušné zvláštní zákony…….Možnost vedení kroniky v elektronické podobě upravuje § 2 odst. 1 zákona o kronikách obcí. Jestliže je digitalizovaná kronika bez výše uvedených soupisů osob zpřístupňována, nelze v tom spatřovat porušení GDPR……Za dodržení této podmínky není vyloučeno ani zveřejnění digitalizované kroniky na webových stránkách obce. Neznamená to tedy, že by musela být anonymizována všechna
jména osob zapsaná do kroniky, jestliže jsou přiměřeně použita jako jména účastníků pamětihodných událostí obce či města a nejsou nepřiměřeným zásahem do soukromého života těchto osob.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, Čj. UOOU-01875/22-2: o aktualizaci Stanoviska k uvádění osobních údajů v kronikách, 20.5.2022

Zdroj:
Kronika Libice nad Doubravou (1958); Pamětní kniha (1928), Okresní státní archiv Havlíčkův Brod

Comments are closed.