ČASOVÁ OSA

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

1000

10. stol – vznik osady strážců zemské stezky v čele s Ljubjatou

1125

– první údaj o existenci kostela

1146

– nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci

1350

– kostel již farním pod patronátem kláštera vilémovského

1383

– první písemná zmínka Libická Lhotka

1398

– první písemná zmínka Kladruby

1399

– první písemná zmínka Malochyně

1400

14. stol. – Liběcká stezka ztrácí na významu a s ní i obec
14. stol. – gotická přestavba kostela

1542

– první písemná zmínka Chloumek, Křemenice, Nehodovka

1556

– první písemná zmínka Barovice, Lhůta, Spálava

1654

– první skleněný lustr pro kostel

1672

– od tohoto roku farní kostel sv. Jiljí Opata
– postavena fara
– ustanoven první farář František Folger

1700

17. stol. – přistavěna mohutná věž kostela

1700

– první škola

1706

– praskl velký zvon, znovu přelit v Chrudimi

1709

– postavena jednopatrová barokní budova zámku

1729

– pořízen nový kostelní zvon

1731

– zdejší pivovar začal vařit pivo

1757

– praskl velký zvon, znovu přelit v roce 1759

1783

– škola ve stavení čp. 47 zvané „Sekretárna“

1790

– učitel Josef Kratochvíl začal pěstovat brambory

1795

– obec povýšena na městys a uděleno právo pořádat dva výroční a čtyři dobytčí trhy (7.září)

1807

– zřízena nedělní čili opakovací škola, 20 přiškolených obcí

1820

– odškoleny obce Hranice, Jeníkovec Blatnice a Předboř

1822

– odškoleny obce Sloupno, Horní a Dolní Vestec, Barovice a Slavíkov

1824

– škola ve vrchnostenském domku čp. 6
– úprava a rozšíření hřbitova vedle kostela – dokončena 1828

1831

– zakoupeny varhany do kostela

1843

– postavena papírna pod Libicí

1850

– spojení obcí Libice, Libická Lhotka, Horní a Dolní Sokolovec

1862

– přestavba zámku – dokončena 1864
– položen základní kámen nové školy (8. květen)

1864

– dokončena nová budova školy (1. září)

1874

– zbořena jedna ze dvou kapliček ve hřbitovní zdi
– založen první kroužek divadelních ochotníků (26. prosinec)
– na školním dvorku zřízena tělocvična

1877

– založena žákovská knihovna (140 svazků)

1881

– znovuobnovení výročních trhů

1883

– založen sbor dobrovolných hasičů (14. květen)
– pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého
– při velké povodni zničena brusírna skla A. Pešouta (20. červen)

1884

– zřízeno veřejné osvětlení pěti petrolejovými lampami
– na škole se začal vyučovat německý jazyk
– založena ,,Čtenářská beseda “

1885

– vyhořela bývalá škola čp. 6

1886

– zřízen c. k. poštovní a telegrafní úřad

1887

– Antonín Pešout přestavěl čp. 85 na brusírnu skla

1888

– zakoupena nová čtyřkolová hasičská stříkačka

1892

– zanikly obnovené výroční trhy

1893

– započata přístavba 2. patra školy (12. červen)

1894

– řádné vyučování v přestavěné škole (22. říjen)
– školní dvůr upraven na letní tělocvičnu

1895

– obec zapomněla slavit 100 let od povýšení na městys (7. září)

1899

– založena veřejná obecní knihovna
– postaven most u mlýna ve Lhotce

1900

– založen „Spořitelní a záložní spolek pro školní obec Libice“, krátce Kampelička (duben)

1901

– zrušen hřbitov u kostela a postaven nový při cestě na Leštiny

1902

– vysvěcen nový hřbitov (26. říjen)

1904

– před kostelem pokáceny staré lípy (400 leté)

1905

– zdejší pivovar přestal vařit pivo
– odškoleny obce Bezděkov, Štěpánov a Hařilova Lhotka


Zdroj:
Kronika Libice nad Doubravou (1958); Pamětní kniha (1928)

Comments are closed.