SVATOMARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

  • Vzdálenost od Libice: 1 km
  • Přírodní rezervace Svatomariánské údolí
  • Celková výměra: 13,5 ha
  • URL: PR Svatomariánské údolí
  • GPS souřadnice: 49°44’55″N, 15°40’49″E

mapa Svatomariánského údolí

Přírodní rezervace Svatomariánské údolí ev. č. 3378 je jednou z nejmladších rezervací na území Železných hor v nadmořské výšce 394 – 410 metrů. Důvodem vyhlášení rezervace 5. června 2007 a předmětem ochrany je přírodě blízký charakter utváření koryta řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Údolí má celkovou rozlohu 13,5 hektaru a zahrnuje 2,5 kilometru toku řeky Doubravy v její přirozené podobě.

Ve vlastním korytu Doubravy je dosud zachována řada aktivních korytotvorných procesů (hloubková a boční eroze, větvení koryta, tvorba břehových nátrží). Celé území má zajímavý geologický i geomorfologický charakter. Severní, plochá část údolí je budována křídovými sedimenty (výběžek Dlouhé meze) s jemnozrnými jílovitými pískovci a prachovitými slínovci, jižní část se strmějším břehem tvoří přeměněné horniny kutnohorského krystalinika, zejména dvouslídné migmatity a ortoruly s vložkami biotitické až svorové ruly.
V olšinách podél řeky se objevují časně jarně kvetoucí sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum), později nápadná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Na březích Douvbravy je hojná mohutná trsnatá ostřice banátská (Carex buekii). Na svazích nad levým břehem jsou mezi kulturními porosty smrku pěkně vyvinuté porosty černýšových dubohabřin s hojnými lípami (velkolistou i srdčitou), místy se objevuje javor klen. Bylinnému podrostu místy dominuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vzácně lze nalézt lilii zlatohlavou (Lilium martagon).
Lokalita je bohatá také na chráněné a ohrožené druhů živočichů, např. vranku obecnou (Cottus gobio), užovku obojkovou (Natrix natrix), čápa černého (Ciconia nigra), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) či vydru říční (Lutra lutra).

Turistická trasa údolím nevede, přesto je možné ho projít po místních cestách a stezkách od Libice nad Doubravou kolem bývalých mlýnů a brusírny skla nebo z druhé strany ze silnice č. 344 pod rybníkem Stavenov. Na vstupu do Svatomariánského údolí se pak nachází budova Svatomariánské brusírny skla, díky které toto údolí získalo svůj název. Brusírna skla zde vznikla na konci 19. století.

 

Krátká reportáž o Svatomariánském údolí nedaleko Libice nad Doubravou, která se objevila v pořadu České televice Toulavá kamera.

Comments are closed.